Kvinnliga advokater

Ett område inom vilket kvinnor har kommit att ta allt mer plats är det juridiska området. Majoriteten av studenterna på landets juristprogram är kvinnor, och det är även kvinnorna som är i majoritet när det kommer till nyantagna advokater. Den kvinnliga dominansen är särskilt påtaglig inom det familjerättsliga området, där de flesta nya advokatbyråer som slår upp portarna drivs av kvinnliga advokater. Det är dessutom ett mönster som går igen i hela landet, såväl i stad som på landsbygd.

 

Avtalshantering

 

När man driver en nystartad advokatbyrå är det viktigt att ha kontroll på de avtal och andra juridiska dokument som advokatbyråns personal upprättar. Som advokat har man ansvar såväl för att avtalen blir korrekt utformade som att dokumenten i ett ärende arkiveras under en viss tid. De flesta advokater använder sig därför av någon form av digital avtalshantering för att förvara digitala kopior av upprättade dokument. Det underlättar avsevärt advokatbyråns arbete samtidigt som det säkerställer kvaliteten på det arbete som utförs.

Många advokatbyråer inom det familjerättsliga området använder sig även av digitala system när de ska upprätta juridiska dokument. Ett sådant system underlättar arbetet och minimerar samtidigt risken för misstag i samband med upprättandet. Som alltid är det den mänskliga faktorn som ligger bakom de flesta fel i tillvaron, så även inom advokatyrket. Tekniken är betydligt mer tillförlitlig när det kommer till standardiserade arbetsuppgifter.

Skickliga på marknadsföring

Många av de kvinnliga advokaterna har visat sig vara mycket skickliga på att marknadsföra sina verksamheter. De syns allt oftare i olika företagarföreningar, vilka tidigare i mångt och mycket var ett manligt tillhåll. Många av de kvinnliga advokaterna har även i stor utsträckning använt sig av sociala medier för sin marknadsföring, och på så sätt skapat intresse kring sin person och hur man kan hjälpa den som behöver av juridiskt biträde. Det finns därför all anledning att tro att den kvinnliga dominansen i den juridiska världen endast kommer att tillta under överskådlig framtid.